Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99) Članak 41.

Ako predlagatelj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ne položi predujam iznosa za pokriće troškova prethodnog postupka, u roku koji je odredilo stečajno vijeće, sud će rješenjem prijedlog odbaciti.

 

"Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za pokretanje stečajnog pos­tupka jer uz poziv za ročište sud je naložio dužniku da dostavi i potrebnu dokumentaciju, kao i da uplati predujam za troškove postupka u iznosu od 15.000,00 kn, do dana održavanja ročišta, ali to dužnik nije učinio, pa je uslijed toga temeljem čl. 41. st. 2. Stečajnog zakona (SZ) prijedlog od­bačen.

 

Protiv ovoga rješenja podnio je žalbu predlagatelj - dužnik zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog pogrešne primjene mate­rijalnog prava, s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine i vrati prvostu­panjskom sudu na ponovni postupak. Žalitelj je podnio prijedlog za pokre­tanje stečajnog postupka iz razloga nesposobnosti plaćanja i prezaduženo­sti, a sve u skladu s odredbom čl. 39. Stečajnog zakona. Uz poziv za ročište dužnik je dostavio potrebnu dokumentaciju ali nije predujmio novčana sredstva iz razloga što ih nije u mogućnosti osigurati. Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje očituje se u tome što sud nije uzeo u obzir činjenicu da je dužnik "prezadužen i nesposoban za plaćanje" iz kojih razloga je i podnijet prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Uslijed toga osnivači se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji koja ne zadovoljava plaćanje predujma. U svakom slučaju stečajno vijeće je moglo na temelju prijedloga i dostavljene dokumentacije uočiti da je riječ o iznimnom slu­čaju u kome je na temelju diskrecionog prava iz čl. 41. st. 3. Stečajnog zakona moglo i moralo odlučiti da se postupak nastavi.

 

Žalba nije osnovana.

 

Odluka suda da odbaci prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, jer dužnik kao predlagatelj nije postupio u skladu sa zahtjevom suda i nije položio predujam u iznosu od 15.000,00 kn, na zakonu je osnovana (čl. 41. st. 1. i st 2. Stečajnog zakona).

 

Stečajno vijeće imajući u vidu sve okolnosti ovog slučaja, nije donijelo odluku u smislu čl. 41. st. 3. Stečajnog zakona i nije nastavilo postupak, iako predujam nije položen, a žalitelj nije ničim doveo u sumnju stajalište stečajnog vijeća."

VTS RH Pž-457/98 od 27. listopada 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr