Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 39. st. 2.

Vjerovnik je ovlašten podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postup­ka uz prilaganje isprava kojima se dokazuje tražbina te ako učini vjero­jatnim koji od stečajnih razloga.

Nije potrebno da vjerovnik priloži isprave kojima se dokazuje tražbina u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu.

 

"Prvostupanjski sud nije pravilno primijenio odredbu čl. 109. st. 4. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92), a u svezi sa čl. 6. Stečajnog zakona.

 

Stečajni vjerovnik - predlagatelj uz prijedlog za otvaranje stečajnog postup­ka priložio je račune na kojima temelji svoje potraživanje prema stečajnom dužniku, a nakon poziva suda da dostavi dokumentaciju u izvorniku ili u ovjerenoj kopiji, dostavio je preslike računa sa potvrdom svoje tvrtke. Uz podnesak kojim je dostavio spomenute račune priložen je i obrazac BON­2 ZAP-a Rijeka od 20. siječnja 1999. godine iz kojega je vidljivo da su evidentirani nalozi za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu dužnika u kunama iznose 28,316.328,00 kn i da je račun dužnika rie­prekidno blokiran 293 dana. Prema mišljenju ovoga suda time je stečajni vjerovnik - predlagatelj učinio vjerojatnim svoje potraživanje prema steča­jnom dužniku kao i jedan od stečajnih razloga u skladu sa odredbom čl. 39. st. 2. Stečajnog zakona.

 

Isprave - račune koje je priložio stečajni vjerovnik - predlagatelj nije po­trebno podnijeti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji, jer se prema odredbi čl. 108. Zakona o parničnom postupku isprave podnose u izvorniku ili u prijepisu, dakle, prijepis ne mora biti ovjeren. Isto tako, odredba čl. 173. st. 1. Stečajnogzakona propisuje da stečajni vjerovnici podnose prijavu svojih potraživanja stečajnom upravitelju u dva primjerka, a uz prijavu se isto tako i u prijepisu prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje.

lz svega slijedi da je pogrešno stanovište prvostupanjskog suda da je uz prijedlog za otvaranje stečajnog postupka bilo potrebno priložiti isprave u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.

 

Obzirom na izloženo valjalo je pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti na ponovni postupak temeljem odredbe čl. 380. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom postupku, a u svezi sa čl. 6. Stečajnog zakona."

VTS RH Pž-1394/99 od 3. travnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr