Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 18. st. 2. i 26. st. 2.

Nije moguće pobijati postupak prodaje stvari od strane stečajnog upravitelja putem prigovora.

 

Stečajni upravitelj ne može donositi naredbe, pa stoga nije moguć prigovor kao pravni lijek protiv naredbe stečajnog upravitelja.

 

"Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je stečajno vijeće odlučivalo o prigovoru trgovačkog društva Đ. Đ. prijenosnici i uređaji d.d. Slavonski Brod "na postupak prodaje opreme".

 

Prema čl. 10. Stečajnog zakona (NN broj 44/96 i 29/99, u daljem tekstu: SZ), odluke u stečajnom postupku donose se u obliku rješenja i naredbe. Naredbom se izdaje nalog službenoj osobi ili tijelu stečajnog postupka za obavljanje pojedinih radnji. Protiv rješenja dopuštena je žalba (čl. 11. SZ), a protiv naredbe prigovor (čl. 12. SZ).

 

Naredbe izdaje prvenstveno stečajni sudac (čl. 18. st. 2. SZ), ali je na to ovlašteno i stečajno vijeće što posebno proizlazi iz odredbe čl. 26. st. 2. SZ. Od tijela stečajnog postupka naredbom se može izdati nalog samo stečajnom upravitelju. Stečajnom vijeću po prirodi stvari nema tko izdavati naredbu i izdavati naloge. Odbor vjerovnika odluke donosi glasovanje na sjednici, pa je očito da se članovima ne može naredbom izdati nalog o tome kako će glasovati. Stečajno vijeće može mijenjati odluke stečajnog suca, ako utvrdi da su nezakonite i nesvrsishodne po službenoj dužnosti, po prigovoru ili prijedlogu (čl. 17. st. 2. SZ), ali mu naredbom ne može davati nalog o tome kakve će odluke donositi.

 

Stečajni upravitelj ne može donositi naredbe niti po prirodi stvari postoji tijelo kojem bi davao neke naloge. Stoga nije moguć prigovor kao pravni lijek protiv "naredbi" stečajnog upravitelja.

 

Prvostupanjski sud nije odlučivao o pravnom lijeku (prigovoru) protiv neke odluke stečajnog upravitelja, niti je to moguće. Otvaranjem stečajnog postupka prava tijela dužnika pravne osobe prestaju i prelaze na stečajnog upravitelja (čl. 89. st. 1. SZ). To znači da je stečajni upravitelj zastupnik po zakonu (ima ovlaštenja uprave, direktor), stečajnog dužnika. Svojom odlukom stečajno vijeće ne može "mijenjati" pravne poslove koji u ime stečajnog dužnika sklapa stečajni upravitelj.

 

Stečajni upravitelj zastupa dužnika (čl. 24. st. 3. SZ). Stečajni sudac nadzire rad stečajnog upravitelja i daje mu obvezatne upute (čl. 18. st. 2. SZ), ali ne može preuzeti "ulogu" stečajnog upravitelja; ne može zastupati dužnika, kao što to ne može ni stečajno vijeće.

 

Ako se stečajni upravitelj ne pridržava uputa stečajnog suca i stečajnog vijeća, može biti razriješen (čl. 27. SZ), a odgovara i za štetu svim sudionicima ako je povrijedio koju od svojih dužnosti (čl. 28. SZ).

 

Ne može međutim stečajno vijeće svojom odlukom odlučivati da je određeni pravni posao koji je sklopio stečajni upravitelj valjan ili nevaljan. O ništavosti ili pobojnosti ugovora (čl. 103. do 117. Zakona o obveznim odnosima - NN broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99) može odlučivati sud u parnici. Pobijanim rješenjem stečajno vijeće nije odlučilo o nekom prigovoru, već je zapravo donijelo deklaratornu presudu i to bez tužbe i to u izvanparničnom (stečajnom) postupku."

VTS RH Pž-794/00 od 14. ožujka 2000. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr