Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03) Članak 6.

U stečajnom postupku kao vrsti vanparničnog postupka nije moguće primijeniti odredbe koje se odnose na umješača niti na odgovarajući način.

 

Umješač je osoba koja ima pravni interes da u parnici koja teče među drugim osobama jedna od stranaka uspije, pa se odredbe o umješaču mogu primjenjivati samo u parnici.

 

"U pravu je prvostupanjski sud kad navodi da po prirodi stvari nije moguće u stečajnom postupku primijeniti odredbe koje se odnose na umješača. U stečajnom se postupku odredbe Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) primjenjuju na odgovarajući način tj. supsidijarno. Odredbe čl. 206. do 209. ZPP se izričito odnose na parnični postupak. Umješač je osoba koja ima pravni interes da u parnici koja teče među drugim osobama jedna od stranaka uspije. Stečajni je postupak izvanparnični, pa nije jasno kako bi se odredbe o miješanju mogle primijeniti u stečajnom postupku. Stoga je donijeta odluka kao u izreci."

VTS RH Pž-3559/02 od 9. srpnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr