Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00) Članak 6

U stečajnom postupku se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99), ako Stečajnim zakonom nije drukčije određeno.

 

U stečajnom postupku po prirodi stvari nije moguće primijeniti odredbe o umješaču na strani stečajnog dužnika, o presudi na temelju priznanja, presudi na temelju odricanja, te o presudi zbog izostanka.

 

"Stečajni postupak se provodi radi skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima (čl. 2. st. 1. Stečajnog zakona - Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/99), s tim da je nakon otvaranja stečajnog postupka dopušteno izraditi stečajni plan u kojem se može odstupiti od zakonskih odredbi o unovčenju i raspodjeli stečajne mase (čl. 213. st. 1. SZ). Ostvarenje toga cilja u nadležnosti je tijela stečajnog postupka, a to su stečajno vijeće, stečajni sudac, stečajni upravitelj, skupština vjerovnika i odbor vjerovnika (čl. 15. SZ). Otvaranjem stečajnog postupka prava tijela dužnika pravne osobe prestaju i prelaze na stečajnog upravitelja (čl. 89. SZ);dakle, kada je u pitanju društvo s ograničenom odgovornošću na stečajnog upravitelja prelaze ovlaštenja uprave i skupštine (članova društva), te nadzornog odbora ako ga društvo ima. Članovi društva ne mogu sudjelovati u stečajnom postupku i utjecati na tijek stečajnog postupka. Stečaj je generalna ovrha, dakle postupak u kojem se prisilno ostvaruju tražbine prema dužniku. Ne samo da bivši članovi tijela dužnika pravne osobe ne mogu utjecati na tijek stečajnog postupka, već se prema članovima uprave, nadzornog odbora, osobno odgovornih članova dužnika i prema radnicima mogu izricati kazne uključujući i kaznu zatvora ako odbiju dati obavijesti koje se odnose na postupak (čl. 109. u vezi sa čl. 106. i 107. SZ).

 

Osoba koja ima pravni interes da u parnici koja teče između drugih osoba jedna od stranaka uspije može se pridružiti toj stranci (čl. 206. st. 1. Zakona o parničnom postupku - Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99). Stečajni postupak se ne provodi između dvije strane sa suprostavljenim interesima. Interes je vjerovnika da namire svoje tražbine, a upravo je i zadatak stečajnog upravitelja da unovči imovinu i prikupljenim sredstvima namiri vjerovnike. Nije se stoga moguće pridružiti u svojstvu umješača na strani dužnika s ciljem da dužnik uspije u stečajnom postupku. Otvaranjem stečajnog postupka dužnik pravna osoba gubi zapravo poslovnu sposobnost i sva ovlaštenja tijela prelaze na stečajnog upravitelja. To bi zapravo značilo pridružiti se u svojstvu umješača na strani stečajnog upravitelja. Prava i obveze stečajnog upravitelja određene su stečajnim zakonom, a rad stečajnog upravitelja nadziru stečajni sudac, stečajno vijeće i odbor vjerovnika (čl. 26. st. 3. SZ).

 

Parnične radnje umješača imaju za stranu kojoj se pridružio pravni učinak ako nisu u suprotnosti s njezinim radnjama (čl. 208. st. 4. ZPP-a). Osim radnji stečajnog upravitelja u stečajnom postupku, prema Stečajnom zakonu, ne mogu za stečajnog dužnika imati pravni učinak radnje neke druge osobe pa ni umješača."

VTS RH, Pž-1998/01 od 3. svibnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr